Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotoweStatut Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 13.07.2006 13:12
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2006 13:12


STATUT GMINY
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.     Mieszkańcy gminy - stanowią z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2.     Siedzibą władz gminy jest Nowa Karczma.
3.     Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 11.333 ha.
Granice gminy zaznaczone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.
4. Gmina posiada herb.
5. Wzór herbu stanowi zał. nr 2 do niniejszego statutu.
6. Zasady używania herbu gminy określa rada w odrębnej uchwale.
 
§ 2
 
1.     Gmina ma osobowość prawną.
2.     Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
 
§ 3
 
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
a)       gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Nowa Karczma,
b)       radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowa Karczma
c)       radnym - należy przez to rozumieć członka Rady Gminy Nowa Karczma,
d)       przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Karczma,
e)       wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowa Karczma.
f)        urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nowa Karczma.
 
Rozdział II
Jednostki pomocnicze gminy
 
§ 4
 
Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa tworzone na podstawie uchwały rady. Rada ma prawo łączyć, dzielić i znosić sołectwa:
a)       z inicjatywy rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, które odbywają się w następujących formach:
a.        zebrań,
b.       przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonego przez okres 14 dni w siedzibie urzędu.
b)       z inicjatywy mieszkańców na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 
§ 5
 
1.     Przy podziale gminy na sołectwa uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
2.     Granicę sołectw, organizację, zakres i zasady ich działania określają odrębne statuty poszczególnych sołectw uchwalone przez radę. Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołania określa statut sołectwa.
3.     Rada odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo zarządza w granicach zwykłego zarządu, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej określonymi dochodami, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w statucie sołectwa.
4.     Nadzór nad działalnością sołtysów i rad sołeckich sprawuje rada oraz wójt. Działalność finansową sołectwa nadzoruje skarbnik gminy.
5.     Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w regulaminie rady gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
 
§ 6
 
Jednostkami pomocniczymi gminy są następujące sołectwa: Będomin, Grabowo, Grabówko, Grabowska Huta, Jasiowa Huta, Liniewko, Lubań, Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn, Rekownica, Skrzydłowo, Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki.
 
§ 7
 
a)       Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
b)       Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
c)       Rada Gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania .
 
Rozdział III
Zakres działania i zadania gminy
 
§ 8
 
                Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 
§ 9
 
                Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
 
§ 10
 
1.     Gmina w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustaw szczegółowych oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.
2.     Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
3.     Zadania zlecone oraz przejęte w drodze porozumienia są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację przez administrację rządową.
 
§ 11
 
1.     W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi.
2.     Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
3.     Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Sekretarz Gminy.
 
§ 12
 
1.     Rada Gminy uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej.
2.     Statut jednostki organizacyjnej określa m.in. nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
3.     Zatrudnienie i zwolnienie kierowników tych jednostek należy do wójta.
4.     Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda wójta.
 
§ 13
 
1.     Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2.     W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmina może przystępować do stowarzyszeń w tym również z powiatami i województwami .
3.     Gmina, związek międzygminny oraz stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
 
Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy
 
§ 14
 
1.     Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy.
2.     Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są poprzez wybory organów gminy oraz wyłącznie w drodze referendum w sprawach o odwołanie organów gminy przed upływem kadencji lub samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.
3.     Zasady i tryb przeprowadzania referendum są określone w rozdziale V statutu.
 
§ 15
 
1.     Organami gminy są rada gminy oraz wójt.
2.     Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
3.     Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej Komisji ,a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych , w tym protokołów posiedzeń organów gminy i Komisji rady gminy .
4.     Dokumenty, o których mowa w ust.3 są przechowywane w Biurze Obsługi Rady. Obywatelom udostępnia się na ich wniosek dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, umożliwia im się ich przeglądanie i sporządzanie z nich notatek i odpisów.
5.     Wniosek o udostępnienie protokółów z posiedzeń organów Gminy składa się odpowiednio do Przewodniczącego Rady lub Wójta.
6.     Odmowa udostępnienia dokumentów może wynikać tylko z ustaw. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje w formie pisemnej, z podaniem jej podstawy prawnej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie.
7.     Ograniczeniu dostępu do informacji lub dokumentów podlegają sprawy załatwiane w drodze decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, wobec których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
8.     Organy gminy wykonują swoje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 
§ 16
 
1.     Rada gminy zwana dalej radą jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.
2.     Organem wykonawczym gminy jest wójt.
 
§ 17
 
1.     Akty prawa miejscowego ustanawia rada w formie uchwał.
2.     Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3.     W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu rady gminy.
 
§ 18
 
                Rada określa organizację wewnętrzną oraz podstawowe kierunki działania gminy.
 
§ 19
 
1.     Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
2.     Rada liczy 15-tu radnych.
 
§ 20
 


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski


1 | 2 | 3 | 4 Liczba odsłon: 2807