Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Nowa Karczma
Menu góra
Strona startowa Gmina Nowa Karczma Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „RODO - Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych, menu 185, artykuł 8668 - BIP - Gmina Nowa Karczma”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Nowa Karczma że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Karczma – Gmina Nowa Karczma z siedzibą w 83-404 Nowa Karczma przy Kościerskiej 9, NIP 591-165-04-84, REGON 191675238, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Sebastian Wołejszo, email: it@nowakarczma.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustawowych i wewnętrznych zadań Gminy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zawartych umów.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom, tj.
– podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Gminy Nowa Karczma, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– wyrażona, dobrowolna i jednoznaczna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
– realizacja umów zawartych z Gminą Nowa Karczma – art. 6 ust. 1. lit. b RODO,
– wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Gminie Nowa Karczma (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją ustawowych zadań w oparciu o niżej wymienione przepisy:
– Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
– Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
– Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

– Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

– Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

– Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;

– Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

– Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego;
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
– Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym;
– Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
– Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych;
– Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
– Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
– Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
– Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów;
– oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowana jest Gmina Nowa Karczma.

6. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

10. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryka

data wytworzenia
2019-12-12
data udostępnienia
2019-12-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Narloch Lidia
ilość odwiedzin
132
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.