Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Nowa Karczma
Menu góra
Strona startowa Gmina Nowa Karczma Rada Gminy Kompetencje Rady
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kompetencje Rady, bieżące, menu 43 - BIP - Gmina Nowa Karczma”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kompetencje Rady

Kompetencje Rady

 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
  1. uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa,
  2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
  4. powoływanie kierownika urzędu stanu cywilnego,
  5. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  7. uchwalanie programów gospodarczych,
  8. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach,
  10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
   2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
   3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
   5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
   6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,
   7. określania zasad wnoszenia, cofania i zdobywania udziałów i akcji przez wójta,
   8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
  11. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, a także zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami w tym uchwalania statutu związku gmin oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
  15. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  16. nadawanie honorowego obywatela gminy,
  17. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
  18. powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,
  19. uchwalanie aktów prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia,
  20. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady.

Metryka

sporządzono
2006-07-05 przez Adam Ebertowski
udostępniono
2006-07-05 00:00 przez Narloch Lidia
zmodyfikowano
2020-03-20 10:46 przez Narloch Lidia
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3083
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.