Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Nowa Karczma 
 
Ochrona środowiska


Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 16.01.2015 23:40
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2015 23:40


OGŁOSZENIE
 
Wójta Gminy Nowa Karczma
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma
w obrębie geodezyjnym Nowy Barkoczyn
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nowa Karczma Nr XXX/190/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Nowy Barkoczyn, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Nowy Barkoczyn (działki nr 372, 373, 376, 377, 374, 176/3, 192/3) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 26 stycznia do 26 lutego 2015 r.
 
w Urzędzie Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 16 lutego o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowa Karczma z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2015r.
Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w miejscowego planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy to jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Nowa Karczma na adres: Urząd Gminy Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy urzad@nowakarczma.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2015r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną  bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Nowa Karczma w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Karczma na stronie internetowej www.bip.nowakarczma.pl
 
 
 
Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski