Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Nowa Karczma 
 
Ochrona środowiska


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 19.12.2014 20:12
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2014 20:12


Nowa Karczma, dnia 19.12.2014r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowa Karczma
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma”
 
            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Karczma podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma”.
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1 w/w ustawy w dniu 04.12.2014r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz w dniu 15.12.2014r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z pismem w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma”.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem nr RDOŚ-Gd-WOO.411.23.2014.KSZ.1 z dnia 15.12.2014r. stwierdził, iż opracowany dokument nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w piśmie nr SE-NS-80.9022.490.472.2014.KMzp z dnia 18.12.2014r. stwierdził, iż z treści opracowanego dokumentu wynika, że dokument ten nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy.
Głównym celem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma” jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, prowadzące w efekcie do zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przewidziane w w/w planie działania mają charakter lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Nowa Karczma.
Wskazane w przedmiotowym dokumencie działania inwestycyjne określone są w sposób ogólny, nie precyzują zakresu, rodzaju ani skali zadań i dotyczą zwiększenia efektywności energetycznej na terenie Gminy Nowa Karczma poprzez m. in. modernizację oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej, termomodernizację budynków, modernizację systemów grzewczych i źródeł ciepła, wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wdrożenie systemu kontroli zużycia energii i wody w budynkach samorządowych, rozbudowę sieci elektroenergetycznej na terenie gminy, modernizację linii napowietrznej nn w obszarze stacji. Przedmiotowy plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest dokumentem o charakterze sektorowym we wskazanych dziedzinach, o którym mowa w art. 46 pkt. 2 ustawy ooś.
W związku z proekologicznym charakterem planowanych działań, realizacja założeń dokumentu nie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Działania przewidziane do realizacji znajdować się będą poza wyznaczonymi obszarami podlegającymi ochronie i nie będą oddziaływać na te obszary.
Biorąc pod uwagę zawartość przedmiotowego dokumentu oraz stopień jego szczegółowości, na obecnym etapie należy uznać, iż realizacja jego założeń nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. W związku z czym przedmiotowy plan nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt. 3 ustawy ooś.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie spełnia więc warunków określonych w art. 46 ustawy ooś.
Zapisy przedmiotowego dokumentu zawierają działania proponowane w celu poprawy stanu i ochrony środowiska przyrodniczego, związane ze wspieraniem rozwiązań efektywnych energetycznie, w tym energooszczędnych form ogrzewania, jak i projektów termomodernizacyjnych. Projekt tego dokumentu nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani też realizacja wskazanych w nim przedsięwzięć nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Tym samym nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 47 ustawy ooś. i nie jest w jego przypadku wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Wobec powyższego zarówno w opinii organu opracowującego jak i organów uzgadniających „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma” nie zalicza się do dokumentów, o których mowa w art. 46 lub 47 ustawy ooś., w związku z tym nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Opracowanie niniejszego Planu jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.
 
 
 
Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski